Regulamin

Regulamin programu lojalnościowego: KARTA KONESERA „ALKOHOLE KONESERA”

§1. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego przez Alkohole Konesera
 2. Organizator – Alkohole Konesera Sławomir Tarant i Leszek Bąk s.c. Os. Słowiańskie 23, 63-112 Manieczki
 3. Program – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora, na podstawie którego Uczestnik może uzyskać określone produkty zamian za Punkty.
 4. Punkty – jednostki przypisywane do konta Uczestnika na Karcie Konesera, które naliczają się przy wydanej określonej kwocie
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepach „Alkohole Konesera” oraz wypełniła formularz zgłoszeniowy i zaakceptowała Regulamin
 6. Karta Konesera – karta plastikowa zawierająca indywidualny numer na której Uczestnik gromadzi punkty
 7. Profil Uczestnika – Zbiór danych osobowych wraz z ilością zgromadzonych punktów.
 8. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Uczestnika polegające na wypełnieniu formularza i akceptacji regulaminu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program ma na celu premiowanie Klientów za zakup dokonywane w sklepach „Alkohole Konesera” i biorąca udział w Programie.
 2. Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez – Alkohole Konesera Sławomir Tarant i Leszek Bąk s.c. Os. Słowiańskie 23, 63-112 Manieczki
 3. Program Lojalnościowy opiera się na zasadach zdobywania Punktów, które naliczane zostają przy wydanej określonej kwocie
 4. Program realizowany jest na terenie Polski, przez czas nieokreślony. Organizator ma prawo zakończyć program w dowolnym czasie publikując taką informacje na stronie http://www.alkohole-konesera.pl/ z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Programem objęte są wszystkie znajdujące się w ofercie Organizatora za wyjątkiem wyrobów tytoniowych, doładowań, bonów upominkowych oraz towarów na które został udzielony rabat.
 6. Świadczenie usług przez Organizatora nie wiążę się z dostarczeniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem.
 7. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować ze swojego udziału w Programie, po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Organizatora. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia wszystkie punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego dane osobowe usunięte ze zbioru danych Organizatora.
 8. Regulamin dostępny na stronie www.alkohole-konesera.pl oraz w sklepach Organizatora. Każda zmiana Regulaminu będzie również dostępna na stronie jak i na sklepie.

§3. WARUNKI I UDZIAŁ W PROGRAMIE

 1. Aby przystąpić do Programu należy w sposób czytelny, kompletny i zgodny z prawdą wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i zaakceptować Regulamin.
 2. Z chwilą założenia w sklepie Organizatora wypełnionego i podpisanego Formularz Zgłoszeniowego wraz z Regulaminem Klient otrzymuję Kartę Konesera i tym samym staje się Uczestnikiem Programu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Formularza Zgłoszeniowego Klienta w uzasadnionych przypadkach , tj. niekompletne lub nieczytelne dane osobowe, brak podpisu, brak akceptacji Regulaminu, podejrzenie nadużycia.

§4. KARTA KONESERA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik otrzymuję Kartę Konesera – bezpłatnie i jest ważna w okresie trwania Programu.
 2. Karta Konesera – Uczestnik będzie miał nadany indywidualny nurem .
 3. Karta nie może być wydawana nieupoważnionym osobom.
 4. Karta na której zbierane są punkty przez Uczestnika umożliwia wymianę tych punktów na Nagrody , wymienione w Katalogu Konesera.
 5. Kartę należy okazać sprzedawcy przy dokonywania zakupu towaru z Oferty przez Organizatora. Nie ma możliwości naliczenia punktów po okazaniu paragonu.
 6. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o utracie, kradzieży lub zniszczeniu karty. Nie ma możliwości duplikatu karty, wiec wszystkie zgromadzone punkty przepadają. Można otrzymać nową kartę.
 7. Karta umożliwia sprawdzenie ilości punktów, w każdym sklepie Organizatora.
 8. Każdorazowo przypisane na kartę punkty są ważne przez 3 lata od momentu dodatnia punktów do konta. Po przekroczeniu tego terminu punkty bezpowrotnie przepadają.

§5. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW I ICH REALIZACJA

 1. Przyznawanie punktów Uczestnikowi odbywa się na podstawie zrealizowanych zakupów.
 2. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika : za każde pełne 10 zł wartości zakupów towarów z Oferty Uczestnik otrzyma 1 punkt, przy czym minimalna wartość zakupu to 20 zł. Do wartości paragonu nie liczą się zakupy na wyroby tytoniowe ( papierosy, tytoń, Heets, Logic, Vuse), doładowań i kart upominkowych oraz towarów na które został udzielony rabat.
 3. Jeśli transakcja zostanie anulowana, a punkty zostały już przyznane, wówczas mogą zostać one cofnięte.
 4. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub błędu pracownika Organizatora, zostaną anulowane.
 5. Liczba zgromadzonych punktów widoczna jest na Karcie Konesera, gdzie można sprawdzić w każdym sklepie Organizatora.
 6. Uczestnik ma prawo do wymiany punktów na Nagrody dostępne w katalogu nagród, który dostępny jest do wglądu na sklepach Organizatora jak i stronie internetowej http://www.alkohole-konesera.pl
 7. Organizator zastrzega sobie wymiany punktów na gotówkę.
 8. Katalog nagród dostępny jest od 2021 r.
 9. Wygaśnięcie punktów – przy kradzieży, zniszczeniu Karty Konesera.

§6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych tych jest Alkohole Konesera Sławomir Tarant i Leszek Bąk spółka cywilna, z siedzibą w Manieczkach , Os. Słowiańskie 23. Nip 7851802140, REGON 365329929.
  Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: alkoholekonesera@interia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji programu lojalnościowego „Karta Konesera” i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w Programie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie (art.6 ust. 1 lit. F RODO) Marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym celu analitycznych i profilowania- – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art.6 ust. 1 lit. F RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Państwu informacji o usługach Administratora, przedstawiania przez niego ofert dopasowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora;
  Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z członkostwem w Programie.
 3. Wykorzystywane będą przez okres uczestnictwa w Programie, do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu
 4. Państwa dane osobowe przekazujemy:
  • – podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora, – osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
 5. Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:
  • – przez okres Państwa uczestnictwa w Programie w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Programu i wykonania zobowiązań administratora wynikających z uczestnictwa w Programie, – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania,- przez okres nie dłuższy niż okres przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 6. Przysługuje Państwu prawu dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia, anonimizacji lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuję Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych na państwa prośbę.
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu, opisane szczegółowo w pkt. 7 poniżej.
  Uprawnienia, o którym mowa w pkt. 6 powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 1 powyżej.
 7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwa wnieść następujące rodzaje sprzeciwów:
  • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania spersonalizowanych ofert handlowych (spersonalizowany marketing bezpośredni), w tym dla potrzeb analitycznych i profilowania – wniesienie sprzeciwu oznacza, że nie będziemy Państwu przedstawiać dedykowanych ofert handlowych dostosowanych do Państwa preferencji, ani nie będziemy badać Państwa zachowań i preferencji dla potrzeb polepszenia prezentowanych Państwu ofert; Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania jakichkolwiek ofert handlowych ( marketing bezpośredni) – wniesienie sprzeciwu oznacza, że nie będziemy Państwu przedstawiać żadnych ofert handlowych; Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu innym niż marketing bezpośredni – w takim wypadku Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeżeli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 1 powyżej.
 8. W związku z wyrażeniem przez Państwa odrębnej zgodny na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych telefonicznie oraz w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS), Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, adresu pocztowego i numeru telefonu w celu przesłania informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora, organizowanych przez niego promocji i akcji marketingowych. Wyrażenie takiej zgody jest niezbędne, aby uczestniczyć w Programie, którego zasadniczym celem jest przesłanie Państwu informacji o nowych ofertach lub w promocjach, w tym ofert dopasowanych do Państwa preferencji.


© Alkohole Konesera

Projekt i wykonanie imago.